Vorstand

 • Vesela Ivanichkova – Vorstandsvorsitzende
 • Kamen Iliev – Vorstandsstellvertreter
 • Elena Vasileva – Schatzmeisterin
 • Daniel Anastasov – Schriftführer
 • Ilia Mandadzhiev – Illustrator
 • Nadezhda Dimitrova – Soziale Medien
 • Mario Gemov – Fotograf
 • Daniel Anastasov – Vorstandsvorsitzender
 • Lora Ilieva – Vorstandsstellvertreter
 • Vasil Nachev – Schatzmeister
 • Emilian Denkov – IT
 • Ilia Mandadzhiev – Illustrator
 • Liliana Stancheva – Soziale Medien
 • Nadezhda Dimitrova – Veranstaltungen

 • Zafir Maznikov – Vorstandsvorsitzender
 • Anastasia Radeva – Vorstandsstellvertreter
 • Dimitar Ivanov – Schatzmeister
 • Dimitar Dimitrov – IT
 • Margarita Dimitrova – Illustrator & Soziale Medien
 • Vesela Ivanichkova – Veranstaltungen & Soziale Medien
 • Zafir Maznikov – Vorstandvsorsitzender
 • Dimitar Dimitrov – Vorstandsstellvertreter
 • Dimitar Ivanov – Schatzmeister
 • Stefani Guneshka – IT
 • Vladislav Velev – IT
 • Zhanet Nikolova – PR
 • Vesela Ivanichkova – Sport-Veranstaltungen
 • Nikolay Panev – Vorstandsvorsitzender
 • Dimitar Pandov – Vorstandsstellvertreter
 • Kamen Iliev – Schatzmeister
 • Hristo Klechorov – IT & Kommunikation
 • Nikolay Panev – Vorstandsvorsitzender
 • Dimitar Pandov – Vorstandsstellvertreter
 • Kamen Iliev – Schatzmeister
 • Hristo Klechorov – IT & Kommunikation
 • Martin Zahariev – Vorstandsvorsitzender
 • Ivan Stamboliev – Vorstandsstellvertreter
 • Mario Gemov – Schatzmeister
 • Atanas Atanasov – IT
 • Nikolay Panev – PR
 • Stefani Guneshka – Vorstandsvorsitzender
 • Martin Tsekov – Vorstandsstellvertreter
 • Kristian Dimitrov – Schatzmeister
 • Kalina-Seslava Nenova – Vorstandsvorsitzender
 • Boyana Georgieva – Stellvertreter
 • Stanka Vasileva – Schatzmeister
 • Yumer Yumerov – Sport-Veranstaltungen
 • Dimitar Dimitrov – IT
 • Yana Yordanova – PR
 • Dimitar Lichev – Vorstandvorsitzender
 • Kalin Valev – 1. Stellvertreter
 • Victoriya Vasileva – 2. Stellvertrer
 • Petya Dzhostova – Schatzmeister
 • Yana Yordanova– IT & Kommunikation
 • Dimitar Dimitrov – IT & Kommunikation
 • Minko Balevski – Vorstandvorsitzender
 • Victoriya Vasileva – Stellvertrer
 • Petya Dzhostova – Schatzmeister
 • Nikolay Panev – IT & Kommunikation
 • Kristina Mincheva – Vorstandsvorsitzender
 • Minko Balevski – Stellvertreter
 • Rosina Germanova – Schatzmeister
 • Kalina-Seslava Nenova – IT
 • Tsvetelina Nikolova – IT
 • Margarita Asenova – Kultur-Veranstaltungen
 • Zhivomir Iliev – Kommunikation mit Institutionen
 • Ivo Georgiev – PR
 • Kalin Valchev – Werbung
 • Tsvetomir Dimitrov – Sport-Veranstaltungen
 • Penyo Topalov – Vorstandsvorsitzender
 • Dimitar Lichev – Stellvertreter
 • Kristina Mincheva – Schatzmeister
 • Penyo Topalov – Vorstandsvorsitzender
 • Lora Nikolova – 1. Stellvertreter
 • Dimitar Lichev – 2. Stellvertreter
 • Nikolay Boev – Schatzmeister
 • Marta Georgieva – PR
 • Anton Chalakov – IT
 • Dimitar Kutsarov – Vorstandsvorsitzender
 • Daniel Nikolov – 1. Stellvertreter 
 • Martin Florian – 2. Stellvertreter 
 • Krastyu Georgiev – Schatzmeister
 • Penyo Topalov – PR
 • Petar Trifonov – Vorstandsmitglieder
 • Dimana Shishkova – 1. Stellvertreter
 • Pavel Boev – 2. Stellvertreter
 • Anton Strahilov – Schatzmeister
 • Dimitar Kutsarov – PR
 • Georgi Kehaiov – PR
 • Martin Florian – IT
 • Hristo Gretchenliev – Vorstandsvorsitzender
 • Dimana Shishkova – 1. Stellvertreter
 • Ana Aleksieva – 2. Stellvertreter
 • Monika Monova – Schatzmeister
 • Borislav Borisov
 • Ivan Mladenov
 • Pavel Boev
 • Georgi Filchev
 • Petar Trifonov
 • Georgi Filchev
 • Ninko Dimitrov
 • Borislav Borisov
 • Milko Teofilov
 • Ivan Mladenov
 • Svetlana Goranova
 • Dimitar Iankov
 • Nikolay Boev
 • Stefan Kostov – Vorstandsvorsitzender
 • Dimitar Iankov – 1. Stellvertreter
 • Ivan Mladenov – 2. Stellvertreter
 • Ivan Venkov – Schatzmeister
 • Lyubov Pirishanchina – PR
 • Stanimir Arabadzhiev – Vorstandsvorsitzender
 • Mariya Petkova – Stellvertreter
 • Martina Staucheva – Schatzmeisterin
 • Beyhan Veliev – PR
 • Asya Pavlova – Vorstandsvorsitzender
 • Aleksandar Kolev – Stellvertreter
 • Emilian Stoimenov – Schatzmeister
 • Stefan Mirevski – PR
 • Angel Sinigerski – Vorstandsvorsitzender
 • Todor Dimitrov – 1. Stellverstreter
 • Diliyan Palauzov – 2. Stellvertreter
 • Dimitar Dimtrov – Schatzmeister
 • Boris Borisov – PR
 • Diliana Teodossieva – Vorstandsvorsitzender
 • Luben Krahtov – 1. Stellverstreter
 • Vassil Krastev – 2. Stellvertrer
 • Angel Sinigerski – Schatzmeister
 • Slavi Stoiytchev – PR